Privacy Policy

Your data is safe at Claim Your Talent

Nederlands

Claim Your Talent Agency (het “Bedrijf”) zet zich in voor het handhaven van strenge privacybescherming voor zijn gebruikers. Ons privacybeleid (“Privacybeleid”) is ontworpen om u te helpen begrijpen hoe we de informatie die u ons verstrekt, verzamelen, gebruiken en beschermen en om u te helpen bij het nemen van weloverwogen beslissingen bij het gebruik van onze Service.

Voor deze Overeenkomst verwijst “Site” naar de website van het Bedrijf, toegankelijk via https://claimyourtalent.nl/ of via social media platforms (Facebook, Instagram, Linked In en Twitter). “Service” verwijst naar de diensten van het Bedrijf die toegankelijk zijn via de Site, waar gebruikers informatie kunnen krijgen en de termen “wij”, “ons” en “onze” verwijzen naar het Bedrijf. “U” verwijst naar u als gebruiker van onze Site of Service. Door onze site en onze service te bezoeken, accepteert u ons privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden (hier te vinden) en stemt u in met onze verzameling, opslag, gebruik en openbaarmaking van uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

I. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

We verzamelen “Niet-persoonlijke informatie” en “Persoonlijke informatie”. Niet-persoonlijke informatie omvat informatie die niet kan worden gebruikt om u te identificeren, zoals anonieme gebruiksgegevens, algemene demografische informatie die we kunnen verzamelen, verwijzende/verlaten pagina’s en URL’s, platformtypen, voorkeuren die u indient en voorkeuren die worden gegenereerd op basis van de gegevens die u indienen en enkele klikken. Persoonlijke informatie omvat contactadres en informatie zoals uw e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, indien van toepassing, enz.; die u bij ons indient via het registratieproces op de site.

 

II. WAAROM VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We moeten sommige van uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken om namens u werk te zoeken en onze verplichting als agent na te komen.

 

III. MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We delen de professionele identiteit van onze talenten met interessante en potentiële kandidaten. Dit kan ook omgekeerd gebeuren. Indien nodig kunnen we sommige van uw gegevens delen met dienstverleners. We zullen uw gegevens nooit gebruiken voor profileringsdoeleinden.

 

IV. WAT IS DE RECHTSGROND VOOR HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN UW GEGEVENS?

Privacybeleid

Artikel 6 (f) AVG stelt dat gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de ”gerechtvaardigde belangen die worden nagestreefd door de verwerkingsverantwoordelijke of door een derde”. De wettelijke basis voor het verwerken van uw gegevens zijn contractuele en legitieme doeleinden.

 

V. WIE HEEFT TOEGANG TOT DE VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS IN ONS BEZIT?

Alleen geautoriseerde medewerkers en IT-systeembeheerders hebben toegang tot uw gegevens. Andere partijen, zoals productiebedrijven, kunnen andere procedures en waarborgen hanteren bij het omgaan met uw gegevens.

 

VI. NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE

Over het algemeen gebruiken we niet-persoonlijke informatie om ons te helpen de service te verbeteren en de gebruikerservaring aan te passen. We verzamelen ook niet-persoonlijke informatie om trends te volgen en gebruikspatronen op de site te analyseren. Dit privacybeleid beperkt op geen enkele manier ons gebruik of onze openbaarmaking van niet-persoonlijke informatie en we behouden ons het recht voor om dergelijke niet-persoonlijke informatie naar eigen goeddunken te gebruiken en bekend te maken aan onze partners, adverteerders en andere derden. In het geval dat we een zakelijke transactie ondergaan, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf of verkoop van alle of een deel van onze activa, kunnen uw persoonlijke gegevens een van de overgedragen activa zijn. U erkent en stemt ermee in dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en zijn toegestaan ​​door dit privacybeleid, en dat elke verwerver van onze activa uw persoonlijke informatie kan blijven verwerken zoals uiteengezet in dit privacybeleid. Als onze informatiepraktijken op enig moment in de toekomst veranderen, zullen we de beleidswijzigingen op de site plaatsen, zodat u zich kunt afmelden voor de nieuwe informatiepraktijken. We raden u aan de site regelmatig te controleren als u zich zorgen maakt over hoe uw informatie wordt gebruikt.

 

VII. HOE WE INFORMATIE BESCHERMEN?

We implementeren beveiligingsmaatregelen die zijn ontworpen om uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang. Ons account is beveiligd met een wachtwoord dat uniek is voor de gebruiker. Verder dringen we er bij alle gebruikers op aan om stappen te ondernemen om alle verzamelde persoonlijke informatie veilig te houden door hun wachtwoord niet bekend te maken en door na elk gebruik uit te loggen van hun account. We beschermen uw informatie verder tegen mogelijke beveiligingsinbreuken door bepaalde technologische beveiligingsmaatregelen te implementeren, waaronder 2-factorauthenticatie. Deze maatregelen garanderen echter niet dat uw informatie niet zal worden geopend, bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd door schending van een dergelijke verdediging. Door onze Service te gebruiken, erkent u deze risico’s te begrijpen en ermee in te stemmen.

 

VIII. HOE WIJ PERSONEEL OPLEIDEN

Al onze medewerkers krijgen training om de nieuwste GDPR-regels goed te begrijpen en te implementeren om ervoor te zorgen dat we GDPR-compatibel zijn.

 

IX. PRIVACY VAN KINDEREN

Volgens artikel 8 van de AVG moet bij de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die rechtstreeks aan kinderen onder de 16 jaar worden aangeboden, toestemming worden gegeven of geautoriseerd door de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid. De lidstaten mogen echter een lagere leeftijd vaststellen, niet onder de 13 jaar. De Site en de Service zijn niet gericht op personen onder de 13 jaar. De Site verzamelt of vraagt ​​niet bewust informatie van personen onder de 13 jaar en staat niet toe dat iemand onder de 13 jaar zich aanmeldt voor de Service. Als we vernemen dat we persoonlijke informatie hebben verzameld van iemand jonger dan 13 jaar zonder de toestemming van een ouder of voogd, zullen we die informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat we dergelijke informatie hebben verzameld, neem dan contact met ons op via contact@claimyourtalent.nl.

 

X. HOE LANG BEWAREN WIJ UW GEGEVENS?

We bewaren uw gegevens zolang uw beheerscontract bij ons nog loopt en daarna de contactgegevens slechts tot 5 jaar na beëindiging van het contract. Dit is om ervoor te zorgen dat u restbetalingen kunt ontvangen van eerdere banen.

 

XI. RECHTEN OP TOEGANG, CONTROLE EN VERWIJDERING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS.

❖ Gegevens wijzigen of corrigeren: u kunt ons vragen uw gegevens te wijzigen, bij te werken of te corrigeren, vooral als deze onjuist zijn.
❖ Recht op toegang: u kunt ons vragen om een ​​kopie van uw persoonlijke gegevens die in een machineleesbaar formaat wordt verstrekt.
❖ Gegevens verwijderen: u kunt ons vragen om sommige of al uw persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen.

 

XII. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om dit beleid en onze servicevoorwaarden op elk moment te wijzigen. We zullen u op de hoogte stellen van belangrijke wijzigingen in ons privacybeleid door een kennisgeving te sturen naar het primaire e-mailadres dat is opgegeven in uw account of door een opvallende kennisgeving op onze site te plaatsen. Significante wijzigingen worden van kracht 30 dagen na een dergelijke kennisgeving. Niet-materiële wijzigingen of verduidelijkingen treden onmiddellijk in werking. U dient de Site en deze privacypagina regelmatig te controleren op updates.

 

XIII. NEEM CONTACT MET ONS OP

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de praktijken van deze site, neem dan contact met ons op via e-mail contact@claimyourtalent.nl en richt deze aan de heer Stanley Mbelu of de heer Stef Bloo, mede-oprichters van Claim Your Talent Agency.

Laatst bijgewerkt: dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 26-07-2022.

English

Claim Your Talent Agency (the “Company”) is committed to maintaining robust privacy protections for its users. Our Privacy Policy (“Privacy Policy”) is designed to help you understand how we collect, use and safeguard the information you provide to us and to assist you in making informed decisions when using our Service.

For this Agreement, “Site” refers to the Company’s website, accessed at https://claimyourtalent.nl/ or through social media platforms (Facebook, Instagram, Linked In, and Twitter). “Service” refers to the Company’s services accessed via the Site, where users can enquire and The terms “we,” “us,” and “our” refer to the Company. “You” refers to you as a user of our Site or Service. By accessing our Site and our Service, you accept our Privacy Policy and Terms of Use (found here), and you consent to our collection, storage, use and disclosure of your Personal Information as described in this Privacy Policy.

 

I. INFORMATION WE COLLECT

We collect “Non-Personal Information” and “Personal Information.” Non-Personal Information includes information that cannot be used to identify you, such as anonymous usage data, general demographic information we may collect, referring/exit pages and URLs, platform types, preferences you submit and preferences that are generated based on the data you submit and some clicks. Personal Information includes contact address and information such as your email, phone number, date of birth, if applicable, etc.; which you submit to us through the registration process at the Site.

 

II. WHY DO WE COLLECT AND PROCESS YOUR PERSONAL DATA?

We need to collect and process some of your personal data to carry out job seeking on your behalf and fulfil our obligation as an agent.

 

III. WHO DO WE SHARE YOUR PERSONAL DATA WITH?

We share the professional identities of our talents with interesting and potential hirers. This could also occur in reverse. If necessary, we may share some of your data with service providers. We will never use your data for profiling purposes.

 

IV. WHAT IS THE LEGAL BASIS FOR COLLECTING AND PROCESSING YOUR DATA?

Privacy Policy

Article 6 (f) GDPR states that data processing is necessary for the purposes of the ‘’legitimate interests pursued by the controller or by a third party’’. The legal basis for processing your data is contractual and legitimate purposes.

 

V. WHO HAS ACCESS TO THE COLLECTED PERSONAL DATA IN OUR POSSESSION?

Only authorised staff and IT system administrators have access to your data. Other parties, such as production companies, may have different procedure and safeguards in place when handling your data.

 

VI. NON PERSONAL INFORMATION

In general, we use Non-Personal Information to help us improve the Service and customize the user experience. We also aggregate Non-Personal Information in order to track trends and analyze use patterns on the Site. This Privacy Policy does not limit in any way our use or disclosure of Non-Personal Information and we reserve the right to use and disclose such Non-Personal Information to our partners, advertisers and other third parties at our discretion. In the event we undergo a business transaction such as a merger, acquisition by another company, or sale of all or a portion of our assets, your Personal Information may be among the assets transferred. You acknowledge and consent that such transfers may occur and are permitted by this Privacy Policy, and that any acquirer of our assets may continue to process your Personal Information as set forth in this Privacy Policy. If our information practices change at any time in the future, we will post the policy changes to the Site so that you may opt out of the new information practices. We suggest that you check the Site periodically if you are concerned about how your information is used.

 

VII. HOW WE PROTECT INFORMATION

We implement security measures designed to protect your information from unauthorized access. Our account is protected by password unique to the user. Furthermore, we urge all users to take steps to keep all collected personal information safe by not disclosing their password and by logging out of their account after each use. We further protect your information from potential security breaches by implementing certain technological security measures including 2 factor authentication. However, these measures do not guarantee that your information will not be accessed, disclosed, altered or destroyed by breach of such defence. By using our Service, you acknowledge that you understand and agree to assume these risks.

 

VIII. HOW WE TRAIN STAFFS

All our staffs receive training to properly understand and implement latest GDPR rules to ensure we are GDPR compliant.

 

IX. CHILDREN’s PRIVACY

According to Article 8 of the GDPR, when processing personal data in relation to information society services offered directly to children under 16, consent shall be given or authorised by the holder of parental responsibility. The Member States, however, may provide for a lower age, not below 13 years. The Site and the Service are not directed to anyone under 13. The Site does not knowingly collect or solicit information from anyone under the age of 13 or allow anyone under the age of 13 to sign up for the Service. If we learn that we have gathered personal information from anyone under the age of 13 without the consent of a parent or guardian, we will delete that information as soon as possible. If you believe we have collected such information, please contact us at contact@claimyourtalent.nl.

 

X. HOW LONG DO WE KEEP YOUR DATA?

We retain your data while your management contract is still in place with us and then contact information only for 5 years after contract termination. This is to ensure you can receive residual payments from past jobs.

 

XI. RIGHTS TO ACCESS, CONTROL AND DELETE OF YOUR PERSONAL DATA.

❖ Change or Correct Data: You can ask us to change, update or fix your data, particularly if it’s inaccurate.
❖ Right to Access: You can ask us for a copy of your personal data that will be provided in machine readable format.
❖ Delete Data: You can ask us to erase or delete some or all of your personal data.

 

XII. CHANGES TO OUR PRIVACY POLICY

The Company reserves the right to change this policy and our Terms of Service at any time. We will notify you of significant changes to our Privacy Policy by sending a notice to the primary email address specified in your account or by placing a prominent notice on our site. Significant changes will go into effect 30 days following such notification. Non-material changes or clarifications will take effect immediately. You should periodically check the Site and this privacy page for updates.

 

XIII. CONTACT US

If you have any questions regarding this Privacy Policy or the practices of this Site, please contact us by email contact@claimyourtalent.nl and address them to either Mr Stanley Mbelu or Mr Stef Bloo, Co-founders of Claim Your Talent Agency.

Last Updated: This Privacy Policy was last updated on 26-07-2022.

  • Vrijblijvend gesprek?