Algemene voorwaarden

Bijgewerkt op 26 juli 2022

Nederlands

Welkom bij de gebruiksvoorwaarden van Claim Your Talent (CYT), oftewel het ‘Bedrijf’. Voor deze overeenkomst verwijst “Site” naar de website van het ‘Bedrijf’ die toegankelijk is via https://claimyourtalent.nl/. Door gebruik te maken van deze website gaat u volledig akkoord met de onderstaande voorwaarden. Houd er rekening mee dat, tenzij anders vermeld en of overeengekomen, u deze website en/of de inhoud ervan niet mag gebruiken wanneer u het niet eens bent met een van de vermelde referentievoorwaarden.

 

U kunt het volgende alleen voor uw persoonlijke weergave bekijken, downloaden en/of openen:

❖ Acteurs/Actrice showreel downloaden

❖ Bekijk direct vanaf Youtube.

❖ CV Acteurs/Actrice downloaden.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Claim Your Talent mag u het volgende niet doen:

❖ Materiaal van de website of CYT uitingen opsociale media aan het publiek presenteren en/of tonen.

❖ Bewerken en/of wijzigen materiaal en/of inhoud van de website en/of een van de social media uitingen.

❖ Printen, kopiëren en/of reproduceren voor commerciële doeleinden en voor openbare presentatie.

❖ Sublicentiëring, verkoop of verhuur van materiaal van de website en of van CYT Social Media-uitingen.

 

PRIVACYBELEID

Het Bedrijf respecteert de privacy van zijn gebruikers. Raadpleeg het privacybeleid van het bedrijf, waarin wordt uitgelegd hoe we informatie met betrekking tot uw privacy verzamelen, gebruiken en vrijgeven. Wanneer u de Service opent of gebruikt, geeft u aan dat u akkoord gaat met het Privacybeleid en deze Gebruiksvoorwaarden.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij en onze licentiegevers het eigendom behouden van alle intellectuele eigendomsrechten op de website en de sociale media uitingen, inclusief toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. We behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend onder deze gebruiksvoorwaarden.

 

TOESTEMMING VAN DE GEBRUIKER OM COMMUNICATIE IN ELEKTRONISCHE VORM TE ONTVANGEN

Voor contractuele doeleinden: (a) stemt u ermee in om communicatie van ons in elektronische vorm te ontvangen via het e-mailadres dat u hebt opgegeven; en (b) stemt u ermee in dat alle gebruiksvoorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze schriftelijk zou zijn. Het voorgaande heeft geen invloed op uw niet op afstand staande rechten.

 

WIJZIGING VAN GEBRUIKSVOORWAARDEN

We kunnen deze gebruiksvoorwaarden op elk moment wijzigen en zullen deze gebruiksvoorwaarden bijwerken in het geval van dergelijke wijzigingen. U bent als enige verantwoordelijk voor het van tijd tot tijd controleren van onze website om dergelijke wijzigingen in deze overeenkomst te bekijken. Als u de site of de service blijft gebruiken, betekent dit dat u instemt met onze herzieningen van deze gebruiksvoorwaarden. We zullen proberen u hiervan op de hoogte te stellen van materiële wijzigingen in de voorwaarden door een bericht op onze startpagina te plaatsen en/of een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat u bij de registratie hebt opgegeven. Om deze reden dient u uw contact- en profielgegevens actueel te houden. Alle wijzigingen aan deze voorwaarden (anders dan zoals uiteengezet in deze paragraaf) of afstand van onze rechten hieronder zijn niet geldig of effectief, behalve in een schriftelijke overeenkomst met de fysieke handtekening van een van onze functionarissen. Geen enkele beweerde verklaring van afstand of wijziging van deze overeenkomst van onze kant via telefonische of e-mailcommunicatie is geldig.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Als enig deel van deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt bevonden of bevonden, zal dat deel van de overeenkomst worden geïnterpreteerd als in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, terwijl de overige delen van de overeenkomst volledig van kracht blijven. Elke nalatigheid van onze kant om een ​​bepaling van deze overeenkomst af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van ons recht om een dergelijke bepaling af te dwingen. Onze rechten onder deze overeenkomst blijven van kracht na elke overdracht of beëindiging van deze overeenkomst. U stemt ermee in dat elke oorzaak van actie die voortvloeit uit uw relatie met het bedrijf moet beginnen binnen EEN jaar nadat de oorzaak van de actie zich heeft voorgedaan. Anders is een dergelijke rechtsgrond permanent uitgesloten.

 

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden beheerst door Nederlands recht (Nederland) zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen. We kunnen deze voorwaarden en/of ons privacybeleid op elk moment met of zonder uw toestemming geheel of gedeeltelijk toewijzen aan of delegeren aan een persoon of entiteit. U mag geen rechten of verplichtingen onder de servicevoorwaarden of het privacybeleid toewijzen of delegeren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en elke ongeoorloofde toewijzing of delegatie door u is nietig.

 

U erkent en gaat ermee akkoord dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, de gebruiksvoorwaarden begrijpt en gebonden zult zijn aan deze algemene voorwaarden. U erkent verder dat deze gebruiksvoorwaarden samen met het privacybeleid de volledige en exclusieve overeenkomst tussen ons vertegenwoordigen, en dat deze elke andere mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst vervangt, inclusief elk voorstel dat onderworpen is aan deze overeenkomst.

English

Welcome to the Claim Your Talent (CYT) Terms of Use agreement. For this agreement, “Site” refers to the Company’s website, which can be accessed at https://claimyourtalent.nl/. By using this website, you fully accept the terms and conditions which are stated below in full. Be reminded that unless otherwise stated and or agreed upon, whenever you disagree with any of the stated terms of reference, you may not use this website and/or any of its content.

You may view, download and or access the following for your personal view only:
❖ Download Actors/Actress showreel
❖ Watch directly from Youtube.
❖ Download Actors/Actress CV.

Without explicit written permission from Claim Your Talent, you may not do the following:
❖ Present and/or show any material from the website or CYT social media handles to the public.
❖ Edit and/or modify any material and or content from the website and or any of its social media handles.
❖ Print, copy and/or reproduce for commercial purposes and for public presentation.
❖ Sublicense, sell or rent any material from the website and or from CYT Social Media handles.

 

PRIVACY POLICY

The Company respects the privacy of its Service users. Please refer to the Company’s Privacy Policy (found here), which explains how we collect, use, and disclose information that pertains to your privacy. When you access or use the Service, you signify your agreement to the Privacy Policy and these Terms of Use.

INTELLECTUAL PROPERTY

You acknowledge and agree that we and our licensors retain ownership of all intellectual property rights on the website and its social media handles, including applicable copyrights, trademarks and other proprietary rights. We reserve all rights not expressly granted to you under these Terms of Use.

USER CONSENT TO RECEIVE COMMUNICATIONS IN ELECTRONIC FORM

For contractual purposes, you: (a) consent to receive communications from us in an electronic form via the email address you have submitted; and (b) agree that all Terms of Use, agreements, notices, disclosures, and other communications that we provide to you electronically satisfy any legal requirement that such communications would satisfy if it were in writing. The foregoing does not affect your non-waivable rights.

MODIFICATION OF TERMS OF USE

We can amend these Terms of Use at any time and will update these Terms of Use in the event of any such amendments. You are solely responsible for checking the Site from time to time to view any such changes in this agreement. Your continued use of the Site or the Service signifies your agreement to our revisions to these Terms of Use. We will endeavour to notify you of
material changes to the Terms by posting a notice on our homepage and/or sending an email to the email address you provided upon registration. For this reason, you should keep your contact and profile information current. Any changes to these Terms (other than as outlined in this paragraph) or waiver of our rights hereunder shall not be valid or effective except in a written agreement bearing the physical signature of one of our officers. No purported waiver or modification of this agreement on our part via telephonic or email communications shall be valid.

GENERAL TERMS

If any part of this Terms of Use agreement is held or found to be invalid or unenforceable, that portion of the agreement will be construed as consistent with applicable law, while the remaining portions of the agreement will remain in full force and effect. Any failure on our part to enforce any provision of this agreement will not be considered a waiver of our right to
enforce such provision. Our rights under this agreement survive any transfer or termination of this agreement.
You agree that any cause of action arising out of your relationship with the Company must commence within ONE year after the cause of action accrues. Otherwise, such cause of action is permanently barred.

These Terms of Use and your use of the Site are governed by Dutch Law (The Netherlands) without regard to conflict of law provisions. We may assign or delegate these Terms of Service and/or our Privacy Policy, in whole or part, to any person or entity at any time with or without your consent. You may not assign or delegate any rights or obligations under the Terms of Service or Privacy Policy without our prior written consent, and any unauthorized assignment or delegation by you is void.

You acknowledge and agree that you have read these terms of use, understand the terms of use, and will be bound by these terms and conditions. You further acknowledge that these terms of use together with the privacy policy represent the complete and exclusive agreement between us, and it supersedes any other agreement orally and or written agreement including any proposal that is subject to this agreement.

  • Vrijblijvend gesprek?